دکتر فرجاد پورمحمد : منتور استارت آپ
مدیر فنی

فرجاد پورمحمد

زندگینامه

مهارتهای حرفه ای

Developer 90%%
Digital Branding 80%%
Strategy Thinking 80%%